Sociálno-demokratická vízia budúcnosti EU

Analýza programov vybraných európskych socialistických a sociálno-demokratických strán 2014-19

Labour Party

 • Absolútna nevyhnutnosť zotrvania na jednotnom európskom trhu, ktorý je pre britskú ekonomiku najvýhodnejší. Ostatné možnosti by znamenali buď oslabenie ekonomiky alebo nezávislosti. Inými slovami, Británia by sa ocitla v rukách iných hráčov na medzinárodnom poli.

 • Labour je hrdá na to, že pod jej vedením sa Británia stala účastnou na Sociálnej charte garantujúcej minimálne sociálne štandardy pokiaľ ide o sociálnu storstlivosť

 • Labour víta aj možnosti rozšírenia jednotného trhu napríklad prostredníctvom podpísania dohody TTIP

 • Rovnako, ako člen EÚ, Británia má zlepšené možnosti prístupu na trh rozvíjajúcich sa ekonomík, ako napríklad India, Čína či Brazília.

V tomto úvode k programu je jasne vidieť okolo akých premís sa pohyboval britský diskurz volieb do Európskeho parlamentu. Sentiment, ktorý bol neskôr negatívne využitý navrhnutým referendom bol súčasťou už volieb roku 2014. Labour Party sa snažila naopak kapitalizovať pro-európske nálady voličov, pričom argumentovala najmä ekonomicky a pro-sociálne.

Priority

 • Program reflektuje základné tézy formulované v programovom vyhlásení PES

 • Zmena orientácie ekonomiky, aby fungovala pre ľudí

 • Zníženie daní pre malých podnikateľov

 • Lepšie platené pracovné miesta za účelom ekonomického rastu

 • Presunutie prostriedkov z európskeho rozpočtu – najmä z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky – do oblasti výskumu a vývoja

 • Návrh na vytvorenie Komisára pre rast

 • Zároveň, podľa ekvivalentu UK, navrhnúť vytvorenie Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť

 • Dokončenie Jednotného trhu v oblasti digitálnej oblasti, energií a služieb

 

 • Toto musí byť špeciálne zabezpečené s ohľadom na možné zbližovanie štátov Eurozóny

Vysoká nezamestnanosť medzi mladými

 • Labour podporuje inklúziu FTA (Free Trade Agreement) ako nástroj podpory ekonomického rastu a rozvoja

 • Európska banková reforma –

 • Zavedenie medzinárodnej Tobinovej dane

 • Vymedzenie sa voči Cameronovmu postupnému odchádzaniu z únie a predstavenie konkrétnych plánov na reformu EÚ zvnútra

Životné štandardy

 • Zákaz tzv. zero hours kontraktov

 • Reforma energetického jednotného trhu tak, aby adresovala rastúce ceny energií a klimatické zmeny

 • Ochrana spotrebiteľských práv; prioritizácia transportu cez rozvoj infraštruktúry

Ochrana NHS (National Health Service)

 • Ochrana NHS pred európskou konkurenciou

Rodinná politika

 • Zníženie cien za telefonáty

 • Nespravodlivé úverové poplatky za kreditné karty by mali byť nelegálne

 • Kompenzácie pre ľudí, ktorých vklady boli znehodnotené

 • Označenie krajiny pôvodu potravín

 • Zabránenie agresívnym kampaniam tabakových firiem – úprava balení cigariet

 • Podpora programu European Emission Trading

Silnejšie a bezpečnejšie komunity

 • Silnejšie a bazpečnejšie komunity – Británia by nemala „odovzdať“ svoj súdny systém do rúk EÚ

 • Zváženie deportácie imigrantov, ktorí spáchali nejaký kriminálny čin v priebehu prvých mesiacov svojho pobytu v Británii

 • Potlačenie cezhraničného prania špinavých peňazí

Imigrácia, ktorá je prospešná

 • Kontrola dopadu budúceho rozširovania

 • Uvedenie reštrikcií na prisťahovalectvo (skúsenosť z krajín východnej Európy)

 • Zmenšenie rozsahu ilegálnej imigrácie

 • Práva imigrantov musia byť doplnené povinnosťami

 • Dopad imigrácie na sociálny štát

Prevencia zápasu ku dnu

 • Pokuty pre zamestnancov, ktorý nedodržiavajú zákonom stanovenú minimálnu mzdu

Globálny dopad členstva v EÚ

 • Predovšetkým posilňuje postavenie Británie vo svete

 • Ukončenie extrémnej chudoby – Mileniálne ciele a ciele Udržateľného rastu po roku 2015

 • Posilnenie obrannej spolupráce, v koordinácii s NATO – Labour nie je za vytvorenie spoločnej obrany

 • Boj proti globálnej klimatickej zmene

 • Zabránenie obchodu s ľuďmi

 • Ratifikácia Medzinárodnej zmluvy o obchode so zbraňami

 • Úprava pravidiel rybolovu

 • Boj s medzinárodnou korupciou

 • Lepšia pozícia Británie v rámci EÚ

 • Preorientovanie EÚ na rast a stabilitu pracovných pozícií

 • Zrušenie parlamentu v Štrasburgu

 • Vyššia transparencia v rámci EÚ parlamentu a posilnenie úlohy národných parlamentov

Parti Socialiste (Belgicko)

Priority programu 2014

 • Predovšetkým dve hlavné výzvy – ktoré možno rozdeliť na oblasť vzdelávania a oblasť sociálnej starostlivosti

 • Urýchlená implementácia reformy vzdelávania

 • Boj proti zlyhaniam a opakovaniam

 • Mobilizácia učiteľov za účelom identifikovania problémov

 • Zvládnutie základných vedomostí musí ostať prioritou

 • Prevencia stagnácie a násilia v školách

 • V oblastiach s demografickými tenziami – otváranie nových miest na školách

Sociálna oblasť

 • Predovšetkým starostlivosť o mládež, rodiny a seniorov

 • Zabezpečenie pravidelného prísunu benefitov v správny čas

 • Starostlivosť o dôchodcov

 • Zabezpečenie príjmu pre občanov s postihnutím

 • Uznanie sociálnych pracovníkov a rodín, ktoré starostlivosť poskytujú

 • Realizovať ich inklúziu v živote

 • Ponúknuť konkrétne a adaptované odpovede ľuďom v núdzi

 • Posilnenie medzinárodnej mobility mladých ľudí

Podnikanie a energetika

 • Podpora podnikateľských zručností na všetkých úrovniach vzdelávania

 • Podpora živnostníkom a malému a strednému podnikateľskému sektoru

 • Podpora takým podnikateľským subjektom, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu

 • Energetické zlepšenie bytovej politiky

 • Podpora súkromnej aj verejnej bytovej výstavby

 • Boj proti realitnému daňovému systému

 • Umožnenie občanom vlastniť bývanie

 • Energetická podpora bývania

SPÖ

 1. Boj proti nezamestnanosti

 • Boj proti prekarizovanej práci

 • Rozšírenie finančných prostriedkov na podporu programov zamestnanosti mladých – aby sa Rakúsko stalo vzorom pre EÚ

 1. Za európsky sociálny pakt

 • Podpora zavedenia minimálnych európskych sociálnych štandardov

 • Opatrenia proti mzdovému a sociálnemu dumpingu

 1. Skrotenie finančných trhov

 • Prísnejšia regulácia špekulatívneho finančníctva

 • Dodatočné zdanenie finančného a bankového sektora

 1. Boj proti daňovým únikom

 • Európske podniky by mali platiť dane v Európe

 1. Viac demokracie

 • Posilnenie demokracie v EÚ

 • Posilnenie princípu subsidiarity

 • Posilnenie vybudovania inštitútu európskej občianskej iniciatívy

 1. Udržanie princípu verejnosti

 • Voda, vzduch, vzdelanie, kultúra, energie, odpad a iné…by mali byť spravované princípom verejnosti

 1. Lepšia ochrana dát a zabránenie dozoru

 • Opatrenia na zabezpečenie anonymity na sieti

 • Podpora sieťovej neutrality

 • Zabránenie cudzím a domácim informačným službám v sledovaní obyvateľstva

 1. Európa rôznorodosti

 • Princíp nediskriminácie

 • Rodová rovnosť a ženské práva

 • Zabezpečenie rovnakých práv pre občanov aj pre migrantov

 1. Životné prostredia

 • Podpora obnoviteľných zdrojov energií

 • Kvalita a bezpečnosť potravín a poľnohospodárskeho sektora

 • Zákaz GMO

 1. Zjednotená a mierová Európa

 • Zmierňovanie priepasti medzi bohatými a chudobnými

 • Dodržiavanie kolektívnych práv pracujúcich pri rozvoji európskeho obchodu

 • Európa ako globálny hráč, ktorý ovplyvňuje iných globálnych hráčov

Európa rastu a zamestnanosti

 • Nové investície

 • Posilnenie európskeho priemyslu

 • Investície do vedy a výskumu

 • Bezpečné pracovné pozície

 • Vzdelávanie

 • Garancia pracovnej pozície a vzdelania

Silná sociálna Európa

 • Zavedenie európskych minimálnych štandardov

 • Posilnenie európskeho sociálneho modelu

 • Upevnenie sociálnych partnerov

 • Aktívna pracovná trhová politika

 • Boj proti mzdovému a sociálnemu dumpingu ako forme práce na čierno

 • Ukotvenie ľudských a sociálnych práv v medzinárodných zmluvách

 • Efektívna ochrana spotrebiteľa

 • Boj proti (ekonomickej) kriminalite

Regulovaný finančný sektor a spravodlivé zdaňovanie

 • Zavedenie dane z finančných transakcií (Tobinova daň)

 • Uvedenie bankovej únie

 • Zavedenie účinných pravidiel pre bankový sektor a tieňovému bankovému systému

 • Bankové odvody

 • Podpora reálnej ekonomiky

 • Kontrola nad ratingovými agentúrami

 • Odstránenie závodov ku dnu

 • Zabránenie daňovým únikom

Demokratická Európa

 • Európa subsidiarity

 • Európa, ktorá podporuje verejnosť

 • Posilnenie politickej verejnosti

 • Viac priamej demokracie

 • Demokratizácia európskych inštitúcií

 • Sloboda pohybu

 • Ochrana dát

 • Európa proti sledovaniu domácimi a zahraničnými informačnými službami

 • Slobodný internet

 • Moderné autorské práva

Európa rôznorodosti

 • Posilnenie ústavných a ľudských práv

 • Rovnoprávne postavenie všetkých občanov a občianok EÚ

 • Silné ženské práva pre silnú Európu

 • Európska mládežnícka politika

 • Podpora práv LGBTI

 • Pozitívny vzťah k migrácii

Zelená a udržateľná Európa

 • Globálna zmluva o ochrane životného prostredia

 • Rozvoj obnoviteľných energetických zdrojov a posilnenie energetickej efektivity

 • Proti jadrovej energii

 • Dostupný a bezpečný prístup k energii

 • Ekologická dopravná politika

 • Udržateľné poľnohospodárstvo

 • Vyvážená podpora vidieka

Silná Európa vo svete

 • Demokracia a ľudské práva ako základná myšlienka

 • Partnerský princíp a mier

 • Európska bezpečnostná politika

 • Solidárna Európa

 • Politika dobrých susedských vzťahov

 • Rozvojová pomoc a odstránenie chudoby

 • Rozvoj obchodných vzťahov

PVDA (Holandsko)

Európa, ktorá pracuje pre všetkých

 1. Von z krízy

 • Zdravý finančný sektor, ktorý slúži ľuďom

 • Stabilná mena, priestor pre obnovu

 • Boj proti daňovým únikom

 • Viac než len trh

 1. Späť do zamestnania

 • Zamestnanie

 • Boj proti nezamestnanosti mladých

 • Investície do podnikania a inovácií

 • Proti vykorisťovaniu, za dobrú prácu a zdravé konkurenčné prostredie

 1. Silnejší spolu

 • Bezpečné hranice

 • Voľný pohyb a spoločná azylová politika

 • Rozmanité možnosti, dobre informovaní a chránení

 • Udržateľnosť

 1. Za lepší svet

 • Dobrá práca a spravodlivý obchod

 • Efektívny rozvoj spolupráce

 • Mier, bezpečnosť a ľudské práva

 • Susedstvo a rozširovanie

 1. My sme Európa

 • Naša komunita hodnôt

 • Náš hlas v Európe

Zhrnutie a porovnanie programových priorít PES (2009,2014,2019)

Slogany, heslá:

2009 – Ľudia na prvom mieste. Nový smer pre Európu

2014 – Smerom k novej Európe

2019 – Nová spoločenská zmluva pre Európu

Základné okruhy

2009:

 1. Opätovné naštartovanie ekonomiky a zabránenie ďalším finančným krízam

 2. Nová sociálna Európa – spravodlivejší podiel pre ľudí

 3. Transformácia Európy za účelom získania vedúcej globálnej úlohy v boji proti klimatickým zmenám

 4. Boj za rodovú rovnosť v Európe

 5. Rozvoj efektívnej európskej migračnej politiky

 6. Zlepšenie postavenia Európy ako partnera pre mier, bezpečnosť a rozvoj

2014:

 1. Únia, ktorá napreduje

 2. Opätovné naštartovanie ekonomiky

 3. Finančný sektor v službách občanov a reálnej ekonomiky

 4. Smerom k sociálnej Európe

 5. Únia rovnosti a ženských práv

 6. Únia diverzity a rôznorodosti

 7. Bezpečný a zdravý život pre všetkých

 8. Viac demokracie a participácie

 9. Zelená Európa

 10. Podpora Európskeho vplyvu vo svete

2019:

 1. Európa rovnosti a spravodlivosti

 2. Európa solidarity pre mnohých, nie zopár vyvolených

 3. Udržateľná Európa, ktorá chráni planétu

 4. Slobodná a demokratická Európa

 5. Feministická Európa s rovnými právami pre všetkých

 6. Progresívna Európa s plánom pre mládež

 7. Silná a zjednotená Európa, ktorá podporuje lepší svet