Podnet pre Európsku Komisiu – štandardizácia recyklačných symbolov

Na základe podnetu od znepokojeného občana, sa moja poslanecká kancelária obrátila na Európsku komisiu so žiadosťou o informáciu, či komisia v dohľadnej dobe neplánuje zaviesť štandardizáciu recyklačných symbolov.

Napriek platnej smernici o obaloch a odpadoch, sa označenie recyklačných symbolov na obaloch naprieč krajinami EÚ líši. Medzi jeden z najväčších deficitov patrí rozdielnosť proporčnej veľkosti takéhoto označenia, ktoré spôsobuje, že tieto symboly sú na obaloch slabo viditeľné a ťažko identifikovateľné. Práve jednotné, povinné označovanie recyklačných symbolov na obaloch by mohlo zvýšiť ochotu a uľahčiť občanom EÚ triedenie odpadu.

Komisia zareagovala a objasnila, že recyklačné logá zamerané na spotrebiteľov nemajú právny základ v právnych predpisoch EÚ; sú to dobrovoľné údaje, ktorými sa poukazuje na to, že výrobok alebo jeho obal možno recyklovať.

Komisia však začne pracovať na nových harmonizovaných predpisoch, aby sa zabezpečilo, že všetky plastové obaly uvádzané na trh EÚ budú do roku 2030 buď opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. V kombinácii so zlepšením separovaného zberu by to spotrebiteľom malo pomôcť pri triedení odpadu z plastových obalov. Komisia v tejto fáze neplánuje prijať záväzné harmonizačné opatrenia v oblasti recyklačných symbolov. Zatiaľ čo hlavné zásady týkajúce sa nakladania s odpadom sú stanovené na úrovni EÚ, je na členských štátoch, aby ich uplatňovali a organizovali zberné systémy, ktoré zohľadňujú miestne podmienky.