Nová sociálnodemokratická paradigma pre Európsku úniu

Nová sociálnodemokratická paradigma pre Európsku úniu (analytické podklady)

PROGRAM A PRIORITY PES 2019

Volebné heslo: Ľudia na prvom mieste. Nový smer pre Európu.

Predslov: vtedajší predseda PES Nyrup Rasmussen

Ako predseda PES uvádza, volebné heslo reflektuje zámer zaoberať sa skutočnými problémami ľudí (people’s concerns).

Deklarované priority: odbory, mimovládne organizácie a nadácie z celej Európy

Európske voľby 2009 sú vnímané, viac ako kedykoľvek predtým, ako otázka politickej voľby. Rasmussen túto voľbu stavia medzi dva póly, ktoré sú do značnej miery definované kontextom pretrvávajúcej ekonomickej krízy. Socialisti, sociálni demokrati, robotnícke a progresívne strany, využili túto situáciu, aby proklamovali intervenčný naratív. To znamená, že politická voľba, na ktorú apelovali, spočívala v binarite intervencia vs. laissez faire prístup. V ponímaní strán PES, došlo k vymedzeniu oblastí, kde túto intervenciu mienili aplikovať. Išlo o nasledovné oblasti:

Zabezpečenie zamestnanosti a životnej úrovne – vo vzťahu k prebiehajúcej ekonomickej recesii, otázky klimatickej zmeny, presadzovanie sociálnej spravodlivosti, bezpečnosti a férovosti v globalizovanom svete.

Oproti tomu, designovali konzervatívne politiky ako regresívne, v ktorých sú osudy krajín a ľudí v rukách trhu a síl nachádzajúcich sa mimo demokratickú kontrolu.

PES ďalej vyzdvihuje úlohu ratifikovanej Lisabonskej zmluvy, predovšetkým s ohľadom na lepšie predpoklady konať v súhre, v rámci väčšieho celku. Inými slovami, „zjednotená“ EÚ prináša predpoklady pre globálne konanie, ktorého dôsledky bude možné pociťovať lokálne.

Avšak, deklarovaná súhra ostáva na pol ceste. PES je opatrná pri formulovaní hlbších integračných myšlienok. Na jednej strane, je tým jednoznačne vyjadrená politická preferencia progresivizmu, tak typického pre sociálno-demokratické a iné príbuzné strany, na druhej strane sa tým vytvára priestor pre obsadenie všeobecnejšieho „veľkého naratívu“ (v Lyotardovskom zmysle).

Samozrejme, politický manifest sa priamo vyznačuje svojou vágnosťou, no s určitou dávkou preháňania možno pokojne tvrdiť, že program PES, hoci zvýrazňujúci nutnosť politickej voľby, bol vo svojej podstate (forme i obsahu) málo politický.

Samotný Rasmussenov predslov sa v podstate nejaví ako ľavicový. Až na pár výnimiek (odbory, klimatická zmena), ho možno z dnešného hľadiska považovať za „identitárny“. Najmä v tom zmysle, že neadresoval fundamentálne problémy ekonomiky.

Na druhej strane, z pochopiteľných dôvodov, predstavoval útok na dovtedajšiu politickú paradigmu nelimitovaného voľného trhu, avšak vyslovená alternatíva sa niesla v duchu anti-systémového diskurzu, ktorého ekonomické priority boli formulované len vágne.

Manifest PES 2009 zároveň formuluje 6 konkrétnejších bodov, ktoré chce vo svojom programe adresovať:

 1. Opätovné naštartovanie ekonomiky a zabránenie ďalším finančným krízam

 2. Nová sociálna Európa – spravodlivejší podiel pre ľudí

 3. Transformácia Európy za účelom získania vedúcej globálnej úlohy v boji proti klimatickým zmenám

 4. Boj za rodovú rovnosť v Európe

 5. Rozvoj efektívnej európskej migračnej politiky

 6. Zlepšenie postavenia Európy ako partnera pre mier, bezpečnosť a rozvoj

PES je označená ako strana, ktorá, na rozdiel od konzervatívcov, nenasleduje trh, ale vlastné presvedčenie. Trh je v tomto ponímaní neosobná sila zbavená akejkoľvek politickej a demokratickej báze.

Pokiaľ ide o ekonomické priority, program vychádza z predpokladu, že trh nie je nevyhnutne najvyšším princípom, ale naopak, mal by byť využitý jeho potenciál. Na rozdiel od konzervatívcov, ktorí predpokladajú, že krízy sú prirodzenou súčasťou trhových mechanizmov, PES tvrdí, že je to o konkrétnych politikách a postojoch.

Hlavné výzvy

V rámci diskurzu ekonomických priorít, a v duchu tézy o kontingencii politík a rozhodnutí, PES vyhlasovalo podobný postoj ku globalizácii. Globalizácia per se nie je zlo, zlé môžu byť len politiky v rámci nej, ktoré nútia ľudí robiť dlhšie a v horších podmienkach. Úvodné vágne heslá o ekonomike pre všetkých, dostávajú postupne obsah, ktorý ich robí menej populistickým.

Svoje myšlienky následne zabaľujú do frázy : „je to o tom, aby sme robili chytrejšie, nie ťažšie.“

PES týmto spôsobom vyjadrila vieru v ekonomický rast, akurát prezradila, že práve socialisti a príbuzné strany, majú správne politiky na transformáciu tohto rastu tak, aby slúžil ľuďom, nie trhom. Na tomto mieste možno špekulovať, či neboli ich vyjadrenia kontradiktórne s politikami smerujúcimi k potlačeniu klimatických zmien. Avšak naratív prebiehajúcej ekonomickej krízy bol do značnej miery určujúci, a tak otázky rastu dostali prednosť.

Pred pravicovým individualizmom sa uprednostňuje medzigeneračná solidarita.

Klimatické zmeny mali byť porazené pomocou tvorby nových zelených pracovných miest.

PES chce redukovať rastúci import energie, a tým zvýšiť bezpečnosť Európy.

Pokiaľ ide o migráciu, tú považuje za maximálne prospešnú a chce sa zamerať na obmedzenie ilegálne migrácie.

Mnohé politiky sa zhodujú s konzervatívnymi a PES si to uvedomuje. Aby sa odlíšila, upozorňuje na to, že konzervatívci o správnych politikách často hovoria, ale socialisti sú tí, ktorí to urobia. Tým sa profilovali ako strana, ktorá je schopná viesť EÚ.

 1. Opätovné naštartovanie ekonomiky a zabránenie ďalším finančným krízam

PES deklaruje vôľu transformovať ekonomiku tak, aby slúžila ľuďom. Predstavila konkrétny návrh finančných trhov tak, aby slúžili „reálnej ekonomike“. Trhový systém sa počas krízy preukázal ako inherentne chybný. Len vďaka európskej spolupráci sa podarilo predísť zásadnejšiemu bankovému a ekonomickému kolapsu. Úlohou by však malo byť predovšetkým zabrániť tomu, aby sa podobná krízová situácia opakovala. Za týmto účelom sa mali prijať nasledovné kroky:

 1. Transparentnosť a zverejňovanie údajov

 2. Podanie návrhu na ukončenie existencie daňových rajov a schém umožňujúcich obchádzanie daňovej povinnosti

 3. Reforma za účelom predchádzania finančným krízam

 1. Európska stratégia zeleného rastu a pracovných miest

Do roku 2020 vytvorenie 10 miliónov nových, a z toho 2 milióny pracovných miest, priamo v sektore obnoviteľných energií

 1. Transformácia dopravy – vybudovanie vysoko-rýchlostnej železnice medzi veľkými európskymi mestami a regiónmi

 • Skrátenie časov lietania

 • Čistejšia lodná (riečna aj námorná) doprava

 • Manifest urbánnej mobility 2008 – transformácia mestskej dopravy

 1. Rozšírenie energetickej a širokopásmovej siete

 • Ekonomická modernizácia

 • Budovanie námorných veterných fárm

 • Efektívnejšie využívanie európskych štrukturálnych fondov

 1. Energetická efektivita

 2. Investície do výskumu a vývoja

 3. Návrh prijatia „Európskeho paktu budúcnosti zamestnania“, ktorý by monitoroval zamestnateľnosť a možnosti zamestnania (mobilita, celoživotné vzdelávanie, ERASMUS ako norma)

 4. Zjednodušenie legislatívnych rámcov pre zamestnávania v rámci SME drobného a stredného podnikateľského sektora – z toho plynie požiadavka navýšenia kapitálového základu EIB a EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj)

 5. ECB musí podporiť rozvoj

 6. Pripraviť podnikateľský a pracovný trh na zmeny súvisiace s automatizáciou a klimatickými zmenami – cez EGF (Európsky globalizačný dorovnávací fond)

 7. Podpora družstevníctva, kooperatív, asociácií a umožnenie investičného rámca (EIB)

 1. Nová sociálna Európa – spravodlivejší podiel pre ľudí

PES uznáva existenciu nerovností, ktoré existujú medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva. Tieto nerovnosti by mali byť adresované. Na prvé miesto kladie PES demokraciu a občianske práva, ako predpoklad rovností. Diverzita všetkých foriem je považovaná za prínos.

PES bude bojovať za práva spotrebiteľov.

A. Spravodlivejší podiel pre ľudí

 1. Nájdenie zhody na presadenie Európskeho sociálneho a progresívneho paktu pre lepšie uplatňovanie politík na národnej úrovni. Politika blahobytu pre všetkých na dôchodku, neschopných práce alebo nezamestnaných tak, aby im bola garantovaná dôstojnosť

 2. Presadenie klauzuly sociálneho pokroku do každej európskej legislatívy

 3. Založenie Európskeho rámca pre verejné služby, aby bol zabezpečený rovnaký prístup občanov k verejným službám

 4. Európsky pakt o mzdách na garanciu rovnakej výšky miezd aj pre občanov aj pre migrantov

 5. Zabránime „odlivu mozgov“

 6. Spravodlivá daňová politika, ktorá by zabezpečila financovanie sociálneho štátu

 7. Spolu so sociálnymi partnermi posilníme postavenie pracujúcich na trhu

 8. Väčšia participácia a informovanosť zamestnancov na európskej úrovni

 9. Legislatíva na podporu ukončenia detskej chudoby

 10. Založenie Európskej charty stáže

 11. Individuálne a kolektívne spotrebiteľské práva

 12. Rodová rovnosť, plná zamestnanosť, starostlivosť o starších

 1. Ochrana práv občanov

 1. Povinná registrácia lobistov

 2. Posilnenie anti-diskriminačnej legislatívy

 3. Rovné práva v oblasti rodičovstva a výchovy detí

 4. Väčšia decentralizácia pri implementovaní európskych politík

 1. Transformácia Európy za účelom získania vedúcej globálnej úlohy v boji proti klimatickým zmenám

 1. Vedúca pozícia v zadefinovaní 30% zníženia emisií do roku 2020

 2. Technologické transfery do rozvojových krajín za účelom redukcie chudoby a ekonomického rozvoja bez zaťažovania životného prostredia

 3. Zadefinovanie dlhodobej vízie a udržateľnej ekonomiky

 1. Ambicióznejšia klimatická a energetická politika – EÚ ako líder

 1. 30% redukcia emisií vo všetkých odvetviach – prijatie komplexnej smernice

 2. Spoločná energetická politika založená na udržateľnosti

 3. Rozvoj vidieka a politík fundamentálne dôležitých pre poľnohospodárov

 4. Pokiaľ ide o nukleárnu energiu, je to právo členských štátov – avšak prísne monitorovanie

 1. Boj za rodovú rovnosť v Európe

 1. Rodová rovnosť realitou pre všetkých

 1. Návrh na vytvorenie Európskej charty ženských práv

 2. Zlepšenie otcovskej a materskej dovolenky

 3. Rovnaké zastúpenie žien a mužov vo všetkých rozhodovacích orgánoch EÚ – vytvorenie postu Komisárky pre rodovú rovnosť

 4. 33% pokrytie starostlivosti o deti od 0-3 rokov a 90% pokrytie starostlivosti o deti od 3 rokov do nástupu do školy

 5. Odstránenie rodovej nerovnosti

 6. Podpora ženských výskumníčok, podnikateliek a vedkýň

 7. Presadenie sexuálnych a reprodukčných práv žien

 8. Ukončenie obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania

 9. Ukončenie domáceho rodovo podmieneného násilia

(Väčšina návrhov v odsekoch 3 a 4 sa týka nepriameho pôsobenia, resp. podpory politík, ktoré by motivovali členské štáty za účelom presadenia navrhovaných zmien. Inými slovami, PES si v týchto bodoch uvedomuje limitáciu pôsobnosťou národných vlád, ktoré sú v daných politikách konečnou inštanciou. Z toho titulu sa mnohé body manifestu javia ako vágne, bezzubé, resp. vopred odsúdené na neúspech)

 1. Rozvoj efektívnej európskej migračnej politiky

Reformy namiesto xenofóbie a get.

 1. Efektívne manažovanie migrácie

 1. Navrhujeme vytvorenie migračnej politiky, ktorá by spočívala v solidárnom znášaní bremien, ale zároveň by rešpektovala záujmy národných štátov

 2. Presadzujeme založenie Európskej charty integrácie migrantov, ktorá by bola založená na rovnoprávnosti a integrácii

 3. Boj s ilegálnou imigráciou

 4. Posilnená spolupráca s tretími krajinami, predovšetkým pokiaľ ide o opätovné navrátenie migrantov – ekonomický a sociálny rozvoj tretích krajín, aby bola odstránená príčina migrácie

 5. Podpora ďalšieho rozvoja európskeho azylového programu

 1. Zlepšenie postavenia Európy ako partnera pre mier, bezpečnosť a rozvoj

 1. Presadzovanie mieru a bezpečnosti

 1. EÚ by mala hrať aktívnejšiu rolu v prevencii konfliktov a po-krízovom manažovaní v rámci OSN

 2. Posilnenie spolupráce v rámci polície, súdnictva a bezpečnosti v boji proti terorizmu a obchodu s ľuďmi

 3. PES navrhuje vytvorenie koherentných nástrojov na prevenciu pred katastrofami

 4. Podpora odzbrojovania

 5. Presadenie Aliancie civilizácii v rámci OSN

 6. Presadenie posilnenia vojenskej spolupráce v rámci EÚ bez narušenia záujmov členských štátov a za účasti, resp. v dialógu s NATO

 7. Revízia fungovania Bezpečnostnej rady OSN, WTO, IMF a Svetovej banky, najmä rozhodovacie proces za účelom lepšieho zohľadnenia záujmov rozvojových krajín

 8. Presadenie moratória na trest smrti v rámci krajín OSN

 1. Presadenie partnerstva

 1. Integrácia Západného Balkánu a Turecka (dialóg s otvoreným koncom) do EÚ

 2. Posilnenie vzťahu so susediacimi krajinami – posilnenie Východného partnerstva a založenie Čiernomorskej únie

 3. Posilnenie vzťahov EÚ so stredomorským regiónom (Union for the Mediterranean)

 4. Zlepšenie vzťahov s Latinskou Amerikou

 5. Silné vzťahy v rámci transatlantického partnerstva

 6. Prehĺbenie vzťahov s Čínou za účelom lepšieho presadenia ľudských práv

 7. Posilnenie vzťahov s Indiou

 8. Posilnenie vzťahov s Afrikou

 1. Odstránenie chudoby

 1. Dodržanie záväzkov v súvislosti s mileniálnymi cieľmi OSN 2015 na zníženie chudoby vo svete – podpora pomoci, obchodu …. dodržiavanie 0,7% HDP na rozvojovú pomoc

 2. Spravodlivejšie mechanizmy v rámci WTO a svetového obchodu

 3. Zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a predchádzanie potravinovým krízam odstránením špekulácií s cenami potravín

 4. Všetky EÚ zmluvy by mali obsahovať klauzuly o právach, sociálnych a environmentálnych, spravodlivom obchode, za účelom benefitu všetkých zúčastnených strán

 5. Presadzovanie expanzie fair-trade produktov naprieč EÚ

 6. Dôstojná práca ako globálny cieľ

PES 2014 Manifest

Smerom k novej Európe

Silné presvedčenie, že Európa sa musí zmeniť

 1. Únia, ktorá napreduje

 • Dôstojné zamestnanie, ktoré umožňuje kvalitný život

 • Úplná implementácia Plánu garancie zamestnania mladých – zvýšenie rozpočtu a rozšírenie pôsobnosti na všetkých mladších ako 30 rokov

 • Zavedenie ambicióznej Európskej industriálnej politiky a podpora sociálnej ekonomiky

 • Koniec sociálnemu dumpingu! – koniec prekarizovaným pracovným zmluvám

 • Ochrana zamestnancov a rovnakej pláce za rovnakú prácu – ukotvenie antidiskriminačnej legislatívy

 • Ochrana tzv. „vyslaných pracovníkov“ revidovaním Smernice o vyslaných pracovníkov

 • Dôstojné minimálne mzdy naprieč Európou – buď prostredníctvom legislatívy alebo kolektívneho vyjednávania

 • Všetky medzinárodné zmluvy – (vrátane TTIP) musia byť naviazané na ľudské, sociálne a environmentálne práva, ako aj korporátnu zodpovednosť a fair-trade princípy

 1. Opätovné naštartovanie ekonomiky

 • Ako dôsledok austerity measures – škrtmi trpia tí, čo nespôsobili krízu. PES chce naštartovať ekonomiku prioritizovaním inovácií, výskumu, tréningov a inteligentnou transformáciou priemyselnej politiky – tak aby sa najnovšie objavy v rámci výskumov v EÚ dokázali pretaviť aj do kreovania pracovných príležitostí

 • Riešením by malo byť viac manévrovacieho priestoru pre prinesenie investícií do štátnych rozpočtov

 • Užšia fiškálna a menová koordinácia v rámci EÚ – pričom PES vyslovene zdôrazňujú znižovanie dlhov

 • Samozrejme, národné parlamenty si musia zachovať plnú suverenitu, rovnako ako aj Európsky parlament

 • Vzhľadom na politiku škrtov, dedičstvo „Trojky“ je úplným zlyhaním, najmä preto, že Komisia, IMF a ECB nebrali ohľad na dopady svojich politík na komunity

 • Spravodlivý daňový systém, menovite zníženie daňových únikov na polovicu do roku 2020

 • Odstránenie daňových rajov

 1. Finančný sektor v službách občanov a reálnej ekonomiky

 • Finančný sektor deklaroval, že sa poučil zo svojich chýb – PES sa postará o to, aby už nikdy banky nehazardovali so životmi ľudí, a aby nespôsobili ďalšiu krízu

 • Predovšetkým ide o to, aby slúžil najmä reálnej ekonomike, a zároveň platil svoj spravodlivý podiel spoločnosti

 • PES v podstate navrhuje istú dôslednú formu oddelenia investičného a komerčného bankovníctva (Glass-Steagall Act – USA, 1933)

 • Plus Tobinova daň – daň z finančných transakcií

 • Vytvorenie nezávislej a verejnej Európskej ratingovej agentúry

 • Posilnenie snáh/pokračovanie v snahách o vytvorenie Bankovej únie – spravodlivý prístup k úverom v EÚ

 1. Smerom k sociálnej Európe

 • Európa, ktorá nenecháva nikoho nepovšimnutého

 • Aby sa dosiahlo nasledovné: dôstojná zdravotná starostlivosť, sociálne bývanie, starostlivosť o deti a dôchodcov – EÚ musí podporovať členské štáty, aby efektívne redistribuovali bohatstvo a príležitosti

 • Za týmto účelom je dôležitosť nastaviť pevné ciele

 • EÚ nie je len ekonomická, ale aj sociálne únia – ekonomické slobody nemôžu prevážiť nad sociálnymi právami

 1. Únia rovnosti a ženských práv

 • Ženské práva a rodová rovnosť ako jedna z najvyšších priorít PES

 • Je potrebné prijať záväzok ukončiť tzv. rodovú priepasť

 • Ukončenie násilia na ženách

 • Slobodná voľba žien a ochrana reprodukčných práv žien

 • PES bude neľútostné v boji proti všetkým formám rasizmu, sexizmu, homofóbie, transfóbie

 • Zabezpečenie a ochrana práv detí

 • Absolútne zamedzenie diskriminácie v zamestnaní

 1. Únia diverzity/rôznorodosti

 • Európa, ktorá rešpektuje práva a povinnosti všetkých rovnako

 • Sloboda pohybu všetkých občanov – skutočná rovnosť v príležitostiach

 • Skutočná solidarita medzi členskými štátmi musí byť ukázaná pokiaľ ide o migráciu a azylovú politiku

 • Efektívna integrácia a participačné politiky vo vzťahu ku krajinám, ktoré ľudia opustili

 1. Bezpečný a zdravý život pre všetkých

 • Podpora poľnohospodárstva a rybolovu

 • Vyvážený vzťah medzi slobodou a bezpečnosťou, pokiaľ ide o prístup k dátam a osobným informáciám

 1. Viac demokracie a participácie

 • Po prvýkrát v histórii, budú mať občania priame slovo vo vymenovaní predsedu Európskej Komisie

 • PES je hrdé na to, že stále na čele tohto boja, a že teraz ostatní nasledujú

 • Navrhneme a budeme podporovať, aby EÚ Parlament mal prominentné postavenie, pokiaľ ide o legislatívne, rozpočtové a kontrolné moci

 1. Zelená Európa

 • EÚ musí opäť nadobudnúť prvenstvo pokiaľ ide o boj o zdravé životné prostredie, ochranu prírodných zdrojov a boj proti klimatickej zmene

 • Úzka spolupráca, a zároveň vedúca úloha v kooperácii s našimi globálnymi partnermi

 • PES chce podporiť ďalšie záväzné ciele v redukcii emisií, používaní obnoviteľných zdrojov a zlepšení energetickej efektivity

 • Implementácia Projektových Bondov (Project Bonds) na financovanie dobrých investícií v zelenej ekonomike, obnoviteľných energiách a technológiách

 • Produkcia, spotreba a vzorce mobility sa musia zmeniť, a rovnako sa musí zlepšiť recyklácia

 • Zároveň, pomôžeme občanom zabezpečiť prístup k energii, znížiť náklady za energiu a ekologickú stopu

 1. Podpora európskeho vplyvu vo svete

 • Európa sa musí stať globálnym hráčom

 • Podpora mieru, demokracie, prosperity, ľudských práv vo svete

 • Podpora Východného partnerstva

 • Silné vzťahy so Stredomorským územím

 • Podpora rozširovania EÚ

 • Boj proti globálnym nerovnostiam a chudobe

 • Milenium Development Goals – realita do 2015

PES 2019 Manifest – Nová spoločenská zmluva pre Európu

Európska únia musí lepšie slúžiť ľuďom.

 • Spoločnosť stále trpí dôsledkami ekonomickej krízy z 2008

 • Opustenie neoliberálneho a konzervatívneho dedičstva minulosti

 • PES navrhuje novú spoločenskú dohodu pre Európu

Európa rovnosti a spravodlivosti

 • Dramatické zníženie nerovností a rozbitie koncentrácie majetku v rukách privilegovaných

 • Silný sociálny štát je kľúčový pri odstraňovaní chudoby a ochrane najslabších

 • Povinnosť zabezpečenia starostlivosti o tých, ktorí sú chorí, bez zamestnania alebo trpia inou formou vylúčenia

 • Ochrana práva na bývanie, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť

 • Rovnaká pláca za rovnakú prácu

 • Zabránenie diskriminácii na základe veku

 • Nezamestnanosť musí byť vnímaná ako kolektívny problém, nie ako zlyhanie jednotlivcov

 • Žiadna práca bez zmluvy, spravodlivej mzdy a zákaz neuvádzania pracovného času

 • (tu je vidieť, že program už reaguje na konkrétne detaily, ktoré vznikli ako aplikovanie neoliberálnych politík v ekonomike)

 • Dôstojná mzda pre všetkých

 • Pracujúca chudoba je morálne a ekonomicky neospravedlniteľná

 • Založenie spoločného Európskeho poistenia v nezamestnanosti – na podporu členských štátov v prípade prudkých nárastov nezamestnanosti

 • Založenie silnej Európskej pracovnej autority – orgánu, ktorá by mala právo a kompetenciu bojovať proti sociálnemu dumpingu – a zabezpečenie pracovnej mobility

 • Uvedenie Sociálneho Akčného Plánu (Social Action Plan) na pretavenie Európskeho piliera sociálnych práv (EU Pillar of Social Rights) do formy záväzného pravidla

Európa solidarity pre mnohých, nie zopár vyvolených

 • Skoncovanie s austerity politikou

 • PES navrhuje dlhodobý Investičný plán tak, aby priemysel členských krajín bol pripravený na „zelený transfer“, digitálnu revolúciu a vzostup umelej inteligencie

 • Eurozóna potrebuje zásadnú reformu rozpočtovej politiky za účelom udržateľného rastu a zamestnanosti

 • Sociálne práva občanov musia mať prednosť pred ekonomickými slobodami korporácií

 • Boj proti daňovým únikom a za daňovú spravodlivosť

 • Zastavenie daňového závodu ku dnu

 • Férový príspevok do spoločnosti od všetkých jednotlivcov a korporácií

 • Zisky musia byť zdaňované tam, kde sú generované

 • Posilnenie finančného a bankové dohľadu

 • Posilnenie európskeho rozpočtu na zabezpečenie kohézie a solidarity medzi občanmi, regiónmi a krajinami, za účelom zvýšenia životného štandardu naprieč Európou a zredukovanie nerovností

Udržateľná Európa, ktorá chráni planétu

 • Pakt udržateľného rozvoja (Sustainable Development Pact )

 • Just Transition Fund – Fond spravodlivej tranzície pomôže implementovať Agendu a ciele udržateľného rozvoja (OSN) do 2030 sociálne spravodlivým spôsobom

 • Do roku 2050 by mala byť EÚ „klimaticky neutrálna“

 • Zdanenie emisií CO2 spravodlivým spôsobom

 • Poskytovanie energeticky efektívneho bývania – aby sme to dosiahli, podporíme Plán na dostupné bývanie (Plan for Affordable Housing) a Čistú verejnú dopravu (Clean Public Transport)

 • Budeme bojovať proti energetickej a potravinovej chudobe – za týmto účelom plánujeme reformu európskej poľnohospodárskej politiky tak, aby spĺňala nové sociálne požiadavky, vrátane udržateľných spôsobov produkcie, lepšej výživy, redukovaného odpadu, lepšieho zaobchádzania so zvieratami, klimatickej ochrany a zachovania bio diverzity

Slobodná a demokratická Európa

 • PES sa zaväzuje chrániť a zlepšiť demokraciu v EÚ

 • 9. máj by mal byť sviatkom vo všetkých členských štátoch

 • Ochrana whistleblowerov

 • Prehĺbenie policajnej a súdnej spolupráce

Feministická Európa sa rovnými právami pre všetkých

 • PES chce prijať záväznú európsku Stratégiu rodovej rovnosti (Gender Equality Strategy) – za účelom ukončenia rozdielov v mzdách a penziách, potlačenia sexuálnych útokov a harašenia, rodovo podmieneného násilia a zabezpečenie plného prístupu k sexuálnym a reprodukčným právam

 • Ukončenie všetkých foriem diskriminácie

 • Odstránenie legálnych a spoločenských prekážok v zrovnoprávnení LGBTI ľudí

Progresívna Európa s plánom pre mládež

 • Budovanie medzigeneračnej solidarity

 • Každé dieťa musí mať prístup k kvalitnej zdravotnej starostlivosti, detskej starostlivosti, vzdelaniu, bývaniu a výžive

 • Implementácia Garancie Európskeho Dieťaťa (European Child Guarantee) za účelom dosiahnutia vyššie spomenutého

 • Implementácia Garancií pre mládež (Youth Guarantee) – aby sa dosiahla plná zamestnanosť mládeže

 • Podpora a oživenie programu Erasmus+

 • Zavedenie európskych kultúrnych poukazov – European Culture Cheques – prístup ku kultúre

Silná a zjednotená Európa, ktorá podporuje lepší svet

 • Európa – maják demokracie, stability a mieru v čoraz viac nestabilnom svete

 • Musíme byť zjednotení keď máme čeliť nepredvídateľným a izolacionistickým partnerom (Tump)

 • Podpora inej formy globalizácie

 • Reforma OSN

 • Vo všetkých budúcich obchodných zmluvách musia byť záväzné ustanovenia o sociálnych a environmentálnych štandardoch, ľudských právach, spotrebiteľských právach a právach pracujúcich

 • Sme proti staromódnemu arbitrážnemu systému

 • 0,7% HDP do rozvojovej pomoci a posilnenie partnerstva s rozvíjajúcimi sa krajinami

 • Rozvoj Európskej obrany – v spolupráci s NATO a inými organizáciami

 • Európa potrebuje férovú azylovú a migračnú politiku založenú na zdieľanej zodpovednosti medzi členskými štátmi a spolupráci s tranzitnými krajinami

 • Všetci môžeme benefitovať z dobre riadeného a regulárneho a spravodlivého migračného systému – ponechanie otvorených bezpečných a legálnych ciest pre migráciu, a zároveň disponovať kapacitami na riešenie príčin migrácie, vrátane klimatickej zmeny

 • Za týmto účelom treba prehĺbiť spoluprácu s Afrikou a vytvoriť Európsky investičný plán pre Afriku (European Investment Plan for Africa)